Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ
restbox.pl

 

Definicje

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej restbox.pl, który określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.restbox.pl na rzecz Klientów.
 2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Konsument to Klient, który zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca to RESTBOX Piotr Grzempowski, ul. Słowiańska 37/28 50-234 Wrocław, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6961425413 oraz REGON 020560410, będący Usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
 5. Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.restbox.pl. Serwis świadczy na rzecz Klientów Usługi.
 6. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Obiekt to zaprezentowane w obszarze Serwisu miejsce i warunki świadczenia usług przez Klienta w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej. Wyróżnia się obiekty noclegowe, atrakcje oraz obiekty gastronomiczne.
 8. Artykuł promocyjny to zaprezentowany w obszarze podstrony internetowej Serwisu „Warto zobaczyć”, artykuł promujący region geograficzny, przyrodniczy lub obszar administracyjny, w szczególności województwa, powiaty, gminy, miasta, wsie oraz obszarowe formy ochrony przyrody, np. parki narodowe, krajobrazowe lub rezerwaty przyrody.
 9. Umowa to umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
 10. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. RESTBOX Piotr Grzempowski, ul. Słowiańska 37/28 50-234 Wrocław, nr tel: 509 77 11 41, e-mail: info@restbox.pl.
 11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.
 14. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Usługodawca.
 15. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§1 Warunki korzystania i rejestracja

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.restbox.pl
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 8. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 9. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 10. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 11. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
 12. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż:
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Usług przez Usługodawcę,
  2. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 13. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie, uniemożliwia utworzenie Konta Klienta i rejestrację.
 14. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 15. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Klienta, iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 16. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

 

§2 Usługi dla Klientów niezarejestrowanych

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów niezarejestrowanych następujące Usługi:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego z Obiektem,
  2. przesłanie informacji o Obiekcie znajomemu,
  3. dodanie Artykułu promocyjnego.
 2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego z Obiektem zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Usługa udostępnienia formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania wiadomości do właściciela Obiektu.
 3. Umowa o świadczenie Usługi przesłania informacji o Obiekcie znajomemu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza przesłania informacji o Obiekcie znajomemu i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie formularza przesłania informacji o Obiekcie znajomemu, w celu wysłania wiadomości o Obiekcie do osoby trzeciej, wskazanej przez Klienta.
 4. Zamówienie bezpłatnej Usługi dodania Artykułu promocyjnego następuje poprzez przesłanie pod adres e-mail Usługodawcy Artykułu promocyjnego wraz z wymienionymi w §4 oświadczeniami. Przedmiotem Umowy jest bezpłatne udostępnienie Klientowi na czas nieoznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w obszarze podstrony internetowej „Warto zobaczyć”, w celu umieszczenia i publikacji Artykułu promocyjnego.


§3 Usługi dla Klientów zarejestrowanych

 1. Usługodawca świadczy na rzecz zarejestrowanych Klientów następujące Usługi:
  1. bezpłatne prowadzenie Konta Klienta,
  2. bezpłatna Usługa dodania Obiektu,
  3. płatna Usługa abonamentu,
  4. płatna Usługa reklamy.
 2. Zamówienie Usługi prowadzenia Konta Klienta następuje poprzez rejestrację Konta Klienta, na czas nieoznaczony. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana poprzez użycie pola deaktywującego w obszarze Konta Klienta.
 3. Rozpoczęcie zamówienia Usługi dodania Obiektu następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj obiekt noclegowy”, „Dodaj atrakcję”, lub „Dodaj obiekt gastronomiczny” w panelu Konta Klienta. W celu kontynuacji zamówienia należy uzupełnić wymagane pola formularza. Zamówienie Usługi wymaga zatwierdzenia wprowadzonych danych, poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”. Przedmiotem Usługi jest bezpłatne dodanie Obiektu do bazy Serwisu. Dodany Obiekt pozostaje nieopublikowany w Serwisie do czasu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi abonamentu.
 4. Rozpoczęcie zamówienia Usługi abonamentu następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kup abonament”. W celu kontynuacji zamówienia należy wybrać czas trwania Umowy oraz sposób płatności. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zakup”. Złożenie zamówienia poprzedza wyświetlenie informacji o łącznej cenie za zamówienie. Przedmiotem Usługi jest płatna publikacja Obiektu w obszarze Serwisu przez oznaczony czas.
 5. Rozpoczęcie zamówienia Usługi reklamy następuje poprzez kliknięcie przycisku „Wykup reklamę” w panelu Konta Klienta. W celu kontynuacji zamówienia należy wybrać czas trwania Umowy oraz sposób płatności. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zakup”. Złożenie zamówienia poprzedza wyświetlenie informacji o łącznej cenie za zamówienie. Przedmiotem Usługi jest płatna publikacja reklamy Obiektu w obszarze Serwisu przez oznaczony czas.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usług ujętych w zamówieniu.
 7. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta przez Usługodawcę.
 8. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 9. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Usługi.
 10. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
  1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  2. dokonanie podziału Usług podlegających wykonaniu na część, której wykonanie jest możliwe oraz część, której wykonanie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
 11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usług, złożonej przez Klienta.


§4 Usługa dodania Artykułu promocyjnego

 1. Przedmiotem Usługi dodania Artykułu promocyjnego jest bezpłatne udostępnienie Klientowi na czas nieoznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w obszarze podstrony internetowej „Warto zobaczyć”, w celu umieszczenia Artykułu promocyjnego.
 2. Artykuł promocyjny może dotyczyć informacji na temat regionu geograficznego, przyrodniczego lub obszaru administracyjnego, w szczególności województw, powiatów, gmin, miast, wsi, nadleśnictw oraz obszarowych form ochrony przyrody, np. parków narodowych, krajobrazowych lub rezerwatów przyrody.
 3. Składając zamówienie na dodanie Artykułu promocyjnego, Klient:
  1. oświadcza że jest uprawniony do wykorzystania utworów przesłanych w ramach Artykułu promocyjnego w celu realizacji Usługi oraz iż nie są one obciążone prawami osób trzecich, a także nie zawierają treści bezprawnych,
  2. udziela Usługodawcy bezpłatną licencję na korzystanie z utworów przekazanych w ramach projektu Artykułu promocyjnego, w celu wykonania Usługi dodania Artykułu promocyjnego, w sposób nieograniczony terytorialnie i ograniczony czasowo do terminu rozwiązania Umowy,
  3. oświadcza iż wyraża zgodę na przetwarzanie adres e-mail z którego składane jest zamówienie oraz ewentualnych innych Danych Kontaktowych Klienta, w celu realizacji Usługi przez Usługodawcę,
  4. oświadcza iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Artykuł promocyjny może zawierać tekst oraz do 20 fotografii. Artykuł powinien zawierać opis ogólny oraz fakultatywnie skrócone opisy atrakcji przyrodniczych, dane teleadresowe instytucji zarządzającej podmiotem Artykułu promocyjnego, informacje kontaktowe.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, złożonej przez Klienta.
 6. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta przez Usługodawcę.
 7. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje nie później, niż w trzy Dni Robocze po przyjęciu przez Usługodawcę oferty dodania Artykułu promocyjnego.
 8. Umowa o dodanie Artykułu promocyjnego może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie, poprzez oświadczenie przesłane drogą elektroniczną lub listem tradycyjnym, przy zastosowaniu Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 9. W zakresie Usługi dodania Artykułu promocyjnego postanowień §1 pkt 9 – 16 Regulaminu nie stosuje się.

 

§5 Usługa dodania Obiektu

 1. Przedmiotem Usługi dodania Obiektu jest bezpłatne udostępnienie Klientowi na czas nieoznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w obszarze katalogu Obiektów, w celu umieszczenia danych obiektu noclegowego, atrakcji lub obiektu gastronomicznego, prowadzonego przez Klienta w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 2. W opisie obiektu noclegowego Klient może podać dane teleadresowe, położenie Obiektu na mapie, opis ogólny, dostępne atrakcje na terenie i w pobliżu Obiektu, wskazanie krainy geograficzno-krajobrazowej w której położony jest Obiekt, ilość miejsc noclegowych oraz cennik, zdjęcia, informacje na temat możliwości przeprowadzenia szkoleń i konferencji.
 3. W opisie atrakcji Klient może podać dane teleadresowe, położenie atrakcji na mapie, opis atrakcji, cennik, zdjęcia, wskazanie krainy geograficzno-krajobrazowej w której położona jest atrakcja, informacje na temat możliwości uprawiania sportów.
 4. W opisie obiektu gastronomicznego Klient może podać dane teleadresowe, położenie Obiektu na mapie, opis Obiektu, zdjęcia lub wskazanie krainy geograficzno-krajobrazowej w której położony jest Obiekt.
 5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi dodania Obiektu następuje nie później, niż w dwa Dni Robocze po przyjęciu oferty Klienta przez Usługodawcę.
 6. Umowa o dodanie Obiektu może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie, poprzez użycie przycisku „Usuń obiekt” w panelu administracyjnym Konta Klienta.


§6 Usługa abonamentu

 1. Przedmiotem Usługi abonamentu jest płatne opublikowanie dodanego przez Klienta Obiektu przez oznaczony czas w obszarze strony internetowej Serwisu oraz udzielenie Klientowi na czas oznaczony dostępu do Usługi reklamy w obszarze Serwisu, w celu promowania danych obiektu noclegowego, atrakcji lub obiektu gastronomicznego, prowadzonego przez Klienta w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 2. W opisie obiektu noclegowego Klient może opublikować dane teleadresowe, położenie Obiektu na mapie, opis ogólny, dostępne atrakcje na terenie i w pobliżu Obiektu, wskazanie krainy geograficzno-krajobrazowej w której położony jest Obiekt, ilość miejsc noclegowych oraz cennik, zdjęcia, informacje na temat możliwości przeprowadzenia szkoleń i konferencji.
 3. W opisie atrakcji Klient może opublikować dane teleadresowe, położenie atrakcji na mapie, opis atrakcji, cennik, zdjęcia, wskazanie krainy geograficzno-krajobrazowej w której położona jest atrakcja, informacje na temat możliwości uprawiania sportów.
 4. W opisie obiektu gastronomicznego Klient może opublikować dane teleadresowe, położenie Obiektu na mapie, opis Obiektu, zdjęcia lub wskazanie krainy geograficzno-krajobrazowej w której położony jest Obiekt.
 5. Usługa abonamentu jest płatna z góry, za oznaczony okres rozliczeniowy i nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres rozliczeniowy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Usługi zgodnie z warunkami przyjętego regulaminu promocji.
 7. Rozpoczęcie świadczenia Usługi reklamy następuje nie później, niż w dwa Dni Robocze po zaksięgowaniu płatności przez Usługodawcę.
 8. Umowa o Usługę abonamentu może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie, poprzez użycie przycisku „Usuń obiekt” w panelu administracyjnym Konta Klienta.
 9. Wyłącza się obowiązek zwrotu za świadczenie niespełnione w części, jeżeli Klient niebędący Konsumentem zrezygnuje z wykonania umowy.

 

§7 Usługa reklamy

 1. Przedmiotem Usługi reklamy jest płatne opublikowanie reklamy graficznej dodanego przez Klienta Obiektu przez oznaczony czas w obszarze strony internetowej Serwisu, w celu promowania danych obiektu noclegowego, atrakcji lub obiektu gastronomicznego, prowadzonego przez Klienta w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 2. Usługa reklamy jest dostępna w różnych konfiguracjach ustanowionych w cenniku Usług Serwisu. Konfiguracje obejmują w szczególności format, lokalizację, ilość i system wyświetleń oraz cenę reklamy graficznej.
 3. Usługi reklamy są świadczone w pakietach, ustanowionych w cenniku Usług Serwisu.
 4. Usługa reklamy jest płatna z góry, za oznaczony okres rozliczeniowy i nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres rozliczeniowy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Usługi zgodnie z warunkami przyjętego regulaminu promocji.
 6. Rozpoczęcie świadczenia Usługi reklamy następuje nie później, niż w dwa Dni Robocze po zaksięgowaniu płatności przez Usługodawcę.
 7. Umowa o Usługę abonamentu może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie, poprzez użycie przycisku „Usuń obiekt” w panelu administracyjnym Konta Klienta.
 8. Wyłącza się obowiązek zwrotu za świadczenie niespełnione w części, jeżeli Klient niebędący Konsumentem zrezygnuje z wykonania umowy.

 

§8 Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Usługi jest ustalana na podstawie Regulaminu oraz cennika Usług, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Usługi. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu przy danej Usłudze są cenami netto podanymi w polskich złotych i nie zawierają wartości należnego podatku VAT.
 2. Koszty dodatkowych opłat przy realizacji transakcji (np. prowizja od tzw. „szybkiej płatności”) ponosi Klient.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia obejmuje cenę za zamówione Usługi wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Klienta.
 4. Serwis umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług:
  1. przelewem na rachunek bankowy Serwisu,
  2. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności.
 5. Usługi są płatne z góry.
 6. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi zostaje przesłana w wiadomości e-mail pod adres e-mail Klienta.
 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 8. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed rozpoczęciem realizacji,
  2. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  3. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§8 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym lub mailem pod adres tradycyjny lub mailowy wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
 3. Reklamacje można składać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 5. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 6. Usługodawca informuje Klienta o sposobie rozpoznania reklamacji w sposób wskazany przez Klienta w treści reklamacji, a wobec braku takiej informacji, w sposób analogiczny do sposobu wniesienia reklamacji przez Klienta.

 

§10 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy świadczenie Usługi. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

§11 Postanowienia uzupełniające

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w celu prezentacji Usług są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
  2. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
  3. następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,
  4. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.


§12 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 4. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 5. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 6. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 7. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.